Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчальний процес

Особливості підготовки студентів 


Освітня програма «Міжнародна економіка» ставить за мету передачу студентам певного комплексу передових знань і вироблення системно-проблемного образу мислення. 

Освітня програма націлена на формування у студентів компетенцій для: 

•  аналізу кон'юнктури світових ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, інновацій; 
•  аналізу чинників і показників конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу; 
•  оцінки ризиків міжнародної економічної діяльності; 
•  розробки стратегії розвитку підприємства, галузі, регіону і організації міжнародної економічної діяльності підприємства; 
•  планування і організації міжнародної торгової діяльності; 
•  розробки ефективних маркетингових політик; 
•  планування і організації міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності; 
•  прогнозування і організації системи заходів щодо попередження і вирішення конфліктних і кризових ситуацій в міжнародно-економічній сфері; 
•  виявлення сучасних тенденцій, зрушень і закономірностей розвитку міжнародної економіки; 
•  систематизації і узагальнення міжнародної статистичної інформації з використанням методів порівняльного аналізу і так далі. 

Освітня програма має міждисциплінарний характер, оскільки сучасним фахівцям в області міжнародної економіки необхідний широкий спектр компетенцій.

Програма забезпечена річними навчальними планами (по кожному курсу навчання, формам навчання, що відображають специфіку організації навчального процесу в поточному році); навчальними програмами дисциплін; навчально-методичними комплексами (по кожній дисципліні); програмами практик; методичними вказівками по виконанню дипломних і курсових робіт; програмою державного іспиту. 

Вивчення іноземних мов орієнтоване на оволодіння компетенціями в області зовнішньоекономічної діяльності, включаючи питання економіки ринку, банківської діяльності і валютних розрахунків, логістики, маркетингу та інших дисциплін. 

Програма навчання і структура навчальних курсів будуються на використанні сучасних підходів і технологій, які використовуються провідними університетами світу. Обов'язковими компонентами підготовки фахівців є використання нового освітнього середовища, мережевих джерел, включаючи Інтернет. Процес навчання будується як науково-дослідницький: студенти активно залучені в науково-дослідні проекти, які веде кафедра спільно з академічними інститутами, державними і комерційними структурами. 

Особливістю програми є те, що впродовж усього періоду навчання викладачами юридичного факультету ведеться правова підготовка (дисципліни «господарське законодавство», «контрактне і договірне право», «міжнародне економічне право», «правові основи зовнішньоекономічної діяльності» і так далі). 

Професорсько-викладацький склад кафедри в числі пріоритетних освітніх завдань виділяє наступні: 
1. Глибоке оновлення організації освітнього процесу, направлене на підвищення якості викладання і його демократизацію, активне впровадження у навчальний процес сучасних методів і форм навчання; 
2. Активізацію самостійної роботи студентів, розвиток у них стійких навиків і потреб до самостійного отримання знань; 
3. Раціоналізацію системи оцінки знань. 

Освітня стратегія направлена на підготовку економіста-міжнародника, здібного до самостійної практичної діяльності в області міжнародного бізнесу, добре знайомого із змістом основних проблем, пов'язаних з розробкою напрямів зовнішньоекономічної діяльності в умовах переходу до ринку. Програма підготовки побудована таким чином, щоб можна було пройти стажування за кордоном, що з успіхом роблять багато наших студентів. 

 

 

Виховний процес

За кожною студентською групою закріплений куратор. 

Куратори груп: 

•  проводять виховну роботу зі студентами, яка включає контроль успішності і відвідування занять, інформування про ті можливості, які надає університет (наявність сучасної бібліотеки, Британської ради, комп'ютерних класів з виходом в Інтернет, можливість участі в науковому житті університету та ін.); 

•  організовують зустрічі з випускниками кафедри для обговорення проблем працевлаштування і основних вимог, які пред'являються до молодих фахівців; 

•  організовують «круглі столи» для обговорення актуальних економічних питань і подій у міжнародній економіці; 

•  проводять дискусії на теми, які пропонують самі студенти; 

•  проводять зустрічі з представниками бізнес-структур та ін. 

Усі викладачі кафедри допомагають у розвитку наукової діяльності студентів. Також проводиться виховна робота в студентському гуртожитку. 

Окрім цього, студенти нашої кафедри беруть участь у всіх заходах, що організовуються економічним факультетом і Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна: День першокурсника, День студента, День факультету, День економіста та багато інших. Дівчата-студентки беруть участь у конкурсі «Міс Університет», хлопці - у конкурсі «Містер Університет». 

 

Портрет випускника

В результаті освоєння освітньої програми «міжнародна економіка» випускник набуває навиків самостійної роботи в області міжнародного бізнесу, здатність до постановки і вирішення аналітичних завдань, може вести науково-дослідну роботу, освоює іноземні мови, набуває широкого загальногуманітарного кругозору. 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна