Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Інформаційні пакети

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
Галузь знань 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»
Перелік навчальних дисциплін
нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалаврів
Напрям підготовки 6.030503  «Міжнародна економіка»

  Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін 
  Кредити ECTS 
  Форма контролю 
  І.Цикл гуманітарної підготовки


 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)           
3державний екзамен
 2. Історія України
3
екзамен
 3. Історія української культури
2
екзамен
 4. Іноземна мова
5
екзамен
 5. Філософія
3
екзамен
Разом за циклом  І   
16

 ІІ. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки


 1. Загальнотеоретична дисципліна     
5
екзамен
 2. Мікроекономіка 
4
екзамен
 3. Макроекономіка
4
екзамен
 4. Історія економіки та економічної думки
5
екзамен
 5.Математика для економістів:
12

- вища математика
7
екзамен
- теорія ймовірності і математична статистика
5
екзамен
 5. Економіко-математичні методи та моделі:
7

- оптимізаційні методи та моделі
4
екзамен
- економетрика
3
екзамен
 6. Інформатика
6
екзамен
Разом за циклом ІІ   
43

 ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки.
Навчальні дисципліни 1. Економіка підприємства 
4
екзамен
 2. Менеджмент 
4
екзамен
 3. Маркетинг
4
екзамен
 4. Гроші і кредит
4
екзамен
 5. Фінанси
4
екзамен
 6. Бухгалтерський облік
4
екзамен
 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини
4
екзамен
 8. Міжнародна економіка
4
екзамен
 9. Статистика
4
екзамен
 10. Соціологія
4
екзамен
 11. Регіональна економіка
4
екзамен
 12. Безпека життєдіяльності
2
екзамен
 13. Міжнародне економічне право
5
екзамен
 14. Облік у зарубіжних країнах
5
екзамен
 15. Міжнародні фінанси
7
екзамен
 16. Міжнародний маркетинг
5
екзамен
 17. Міжнародна економічна діяльність України
6
екзамен
 18. Ділова іноземна мова 
10
ПМК, екзамен
Обсяг нормативних дисциплін   
90
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна